دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

هیئت رئیسه

اولین جلسه اعضای کمیته پیمانکاران معدنی رأس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 01/08/1391 در محل خانه معدن ایران تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر، افراد ذیل 

بعنوان اعضای هیئت رئیسه کمیته انتخاب گردید:

·        آقای دکتر بهرام شکوری                         نماینده شرکت راهسازی و معدنی مبین

·        آقای مهندس عباس سلطانی                 مدیر عامل شرکت جهاد نصر سیرجان

·        آقای مهندس احمد علی آب بر                مدیر عامل شرکت ساختمانی و راهسازی آسمانه

·        آقای مهندس علی سلاجقه                   مدیر عامل شرکت معدن کاری اولنگ

·        آقای مهندس حشمت اله سنجری پور     مدیر عامل شرکت عمران کلوت جنوب

         آقای مهندس غلامرضا حمیدی انارکی      دبیر  خانه معدن ایران

ضمناً آقای مهندس حمیدرضا امیریان مدیر عامل شرکت معدنی آهن آجین به عنوان دبیر انتخاب شدند.