دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

اهداف

  • ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی پیمانکاران معدنی


  • ارتقای عملیات معدنی از طریق تقویت و توسعه پیمانکاری معدنی


  • حضور فعال در رشد و توسعه اقتصادی کشور