به عمل کار برآید به سخندانی نیست

شرایط عضویت

  • داراى رتبه بندى از سازمان برنامه و بودجه در رشته كاوشهاى زمينى
  • پرداخت وروديه و حق عضويت
  • تكميل فرم عضويت
  • قبول نمودن مفاد اساسنامه و تصميمات قانونى اركان انجمن
  • ارائه درخواست كتبى جهت عضويت در انجمن و بررسى و تأييد موضوع در هيئت مديره
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans